اهداف درس ریاضی سال اول دوره ابتدایی

25 شهریور 1390 ساعت 22:50
اعداد و عملیات

 

1-شمارش، نماد عدد و ارزش مکانی

  1-1-بتواند اعداد 1 تا 100 را بشمارد.

  1-2-بتواند اعداد 1تا 99 را به صورت عددی و حرفی بنویسد و بخواند.

    1-2-1-شکل‌های مختلف نوشتاری اعداد را بشناسد.

    1-2-2-صفر را بشناسد.

 1-3-بتواند ارزش مکانی اعداد را در رده‌های ده تایی و یکی تشخیص دهد.

 

 

2-اعداد ترتیبی

 

  2-1-با استفاده از عدد تعداد اعضای یک مجموعه را مشخص کند.

      2-1-1-تعداد اشیا را در محیط زندگی خود تخمین بزند (مثلاً تعداد بیسکویت‌های یک بسته بیسکویت).

      2-1-2-از چوب خط برای نمایش تعداد در یک داستان استفاده کند.

      2-1-3-قادر به ساخت دسته های چند تایی باشد.

  2-2-با استفاده از عدد داده شده مجموعه‌ای با تعداد اعضایی که آن عدد را نمایش می‌دهد،نشان دهد.

 

      2-2-1-از نمایش‌های متعدد برای بیان یک عدد استفاده کند.

  2-3-بتواند از اعداد ترتیبی نظیر اولین، دومین،. . . جهت توصیف شرایط استفاده کند.

  2-4-از اعداد برای توصیف و شمارش و تخمین کمیت در زندگی روزمره استفاده کند.

  2-5-بتواند دنباله‌ای از اعداد را کامل کند.

 

3-مقایسه کردن، مرتب کردن

 

  3-1-بتواند دو مجموعه را با یکدیگر مقایسه کند و درکی نسبت به تفاوت تعداد اعضای مجموعه پیدا کند.

     3-1-1-بتواند با استفاده از تناظر یک به یک این تفاوت را درک نماید.

     3-1-2-در مقایسه دو مجموعه از عبارت‌هایی نظیر بیشتر از، کمتر از، خیلی بیشتر از، خیلی کمتر از و برابر استفاده کند.

     3-1-3-جوابی برای پرسش چقدر بیشتر از یا چقدر کمتر از پیدا کند.

  3-2-اعداد رامقایسه کند.

     3-2-1-در مقایسه کردن از عباراتی نظیر کوچکتر، کوچکترین، بزرگتر، بزرگترین استفاده کند.

     3-2-2-بتواند از نمادهای ریاضی بیشتر است یا کمتر است و یا برابر است با استفاده کند.

  3-3-اعداد را به صورت افزایشی یا کاهشی مرتب کند.

 

4-جمع و تفریق

  4-1-بتواند مفهوم عمل جمع و تفریق را درک نماید.

     4-1-1-بتواند از راهبرد شمارش برای جمع و تفریق استفاده کند.

     4-1-2-معنای جمع کردن و عمل وارون آن، کم کردن و عمل وارون آن را درک نماید.

     4-1-3-ارتباط متقابل جمع کردن و تفریق کردن را بفهمد

.

  4-2-جمع و تفریق را به صورت کلامی بیان کند و به صورت ریاضی بنویسد.

     4-2-1-مسائل مربوط به جمع و تفریق را به صورت کلامی بیان نماید و سپس به عبارت ریاضی تبدیل کند و حل نماید.

     4-2-2-در حل مسائل داستانی بتواند از چوب‌خط،انگشتان دست،ایفای نقش و... برای نمایش اعداد استفاده کند و رابطه ریاضی مربوط به ‌آن را بنویسد.

  4-3-ترکیب و تجزیه اعداد را بتواند تا 10 انجام دهد.

     4-3-1-دانش‌آموز به این درک برسد که اگر بخواهد از اعداد مختلف به عدد مفروضی برسد چند تا باید به آن بیافزاید.

  4-4-بتواند جمع و تفریق‌های ساده را به طور ذهنی انجام دهد.

  4-5-با جمع و تفریق اعداد دو رقمی آشنا شود.

     4-5-1-جمع و تفریق اعداد دو رقمی با یک رقمی که نیاز به انتقال به دهگان یا از دهگان را ندارد، انجام دهد.

     4-5-2-جمع و تفریق با دو رقمی که رقم یکان هر دو آن‌ها صفر است را انجام دهد.

  4-7- از ماشین‌حساب برای اطمینان از درستی جواب مساله استفاده کند.

  4-8-نسبت به خواص ریاضی جمع درک اولیه پیدا کند.

     4-8-2-درکی از صفر به عنوان عضو بی اثر در عمل جمع و تفریق پیدا کند.

     4-8-3-تشخیص دهد که در تفریق باید نحوه قرار گرفتن اعداد بزرگتر و کوچکتر را رعایت کند.

  4-9-نمایش جمع و تفریق به صورت ستونی را نیز انجام دهد.

  4-10-جمع و تفریق‌های متوالی تا حاصل جمع حداکثر 10را (تا دو مرحله) انجام دهد.

 

اندازه‌گیری

 

1-اندازه‌گیری طول، وزن

  1-1-با استفاده از واحدهای غیراستاندارد، طول،اجسام را اندازه بگیرد و با هم مقایسه کند.

     1-1-2-بتواند از تقریب‌های ساده جهت مقایسه طول، وزن ، استفاده کند.

     1-1-3-از عباراتی نظیر بزرگ (تر، ترین)، کوچک (تر، ترین) کوتاه (تر، ترین)، بلند (تر، ترین)، سنگین (تر، ترین) سبک (تر، ترین) استفاده کند.

     1-1-4-از اصطلاحاتی نظیر در حدود، تقریباً، کمی بیش‌تر استفاده کند.

     1-1-5-از عباراتی نظیر هم‌اندازه و هم‌وزن برای تخمین اجسام با طول و وزن یکسان استفاده کند.

  1-2-به گفته‌های شفاهی واکنش نشان بدهد (مثلاً یک مار بلند بکشد، جسم سنگین‌تر را بیابد).

  1-3-تخمین‌هایی در مورد خود ارایه دهد (مثلاً فکر کنم دستم به کلید برق برسد، این جسم برایم سنگین است).

2-زمان

 

  2-1-بتواند زمان طی شده را با یک واحد غیراستاندارد تخمین بزند (مثلاً روز،شب و...)

  2-2-زمان را در ساعات رند بخواند (ساعت 12، لازم نیست بداند 20 چه ساعتی است.)

  2-5-مفهوم روز، هفته، ماه، فصل و سال را درک کند.

     2-5-1-بتواند روزهای هفته را به ترتیب بگوید.

    2-5-3-بتواند اسم فصل‌ها و ترتیب آنهاا را به ترتیب بگوید.

    2-6-از اصطلاحات حالا، پس از، روز، شب، نزدیک به، تقریباً و در حدود، استفاده کند.

3-7-ترتیب طی شدن زمانها را با توجه به فعالیتهایی که انجام می دهد بیان نماید.

 

هندسه

 

1-خط و نقطه

 

  1-1-درک اولیه از مفهوم و انواع  خط پیدا کند.

     1-3-با رسم خطوط مختلف دو جسم را به هم وصل کند.

     1-3-3-بتواند بدون و با  استفاده از خط‌کش، خط راست بکشد.

2-شکل‌ها

 

  2-1-اشکال دو بعدی مانند مثلث، مربع، دایره، مستطیل، چند‌ضلعی و ‌دایره را به طور شهودی بشناسد.

     2-1-1-بتواند اشکال مثلث،مربع، مستطیل و دایره را نام‌گذاری کند .

     2-1-3-با شابلون بتواند بعضی از اشکال هندسی  را رسم کند.

     2-1-4-بتواند شکل‌های مشابه را بر حسب رنگ و شکل طبقه بندی نماید.

     2-1-5-با اشکال دو بعدی، شکل‌های جدید در اطرافش بسازد.

  2-2-اشکال سه بعدی، مکعب، مکعب مستطیل را به صورت شهودی بشناسد. (نام‌گذاری نیازی نیست)

     2-2-1-با اشکال سه بعدی ساختارهای جدید بسازد.

2-3-تفاوتها و شباهتهای اشکال هندسی را بیان کند.

 

3-موقعیت و جهت

 

  3-1-با استفاده از اصطلاحات متداول نظیر چپ، راست، بالا، پایین، داخل، بیرون، پشت، جلو، عقب، دور و نزدیک، موقعیت‌ها و جهت‌ها را بشناسد.

     3-1-1-از عباراتی نظیر از چپ به راست، از بالا به پایین، داخل به بیرون برای بیان موقعیت استفاده کند.

     3-1-2-مفهوم و واژه‌های موقعیت‌ و جهت را در محیط پیرامونی بیان کند (مثلاً کتاب روی کیف، دورن قفسه قرار دارد)

     3-1-3-با گفتن عباراتی نظیر دایره بالای مثلث یا داخل مربع ، بتواند شکل را ترسیم کند یا موقعیت را تداعی کند.

  3-2-رابطة خود با اشیای محیط را درک کند و بیان نماید (مثلاً من روی صندلی نشسته‌ام)

  3-3-جهتی را که فلش نشان می دهد ، تشخیص دهد.

 

4-تقارن

  4-1-اشکال متقارن را در محیط بیرون درک نماید و بشناسد.

     4-1-1-شکل متقارن را از غیر متقارن تشخیص دهد.

     4-1-2-در نقش قالی یا تصاویر معماری اسلامی تقارن‌ها را تشخیص دهد.

  4-2-اشکال متقارن را با ابزارهای شهودی بشناسد.

     4-2-1-اشکال متقارن را کامل کند.

     4-2-2-شکل‌های متقارن را رنگ‌آمیزی کند.

 

 

جبر

 

1-الگوهای هندسی

  1-1-الگوهای هندسی را کامل کند.

     1-1-1-بسته به شکل، اندازه و رنگ بتواند الگو را در شکل‌های دو بعدی و سه بعدی (بدون دانستن نام اشکال سه بعدی) تشخیص دهد و کامل کند.

     1-1-2-بتواند هنگامی که یک قسمت از اشکال دو بعدی یا سه بعدی داده شده است ، آن‌ها را کامل کند.

  1-2-شکل‌های هندسی را در یک ماشین (تابع) قرار دهد و خروجی آن را به دست آورد.

 

2-الگوهای عددی

 

  2-1-الگوهای عددی را کشف کند و ادامه دهد.

  2-2-با داشتن ورود و خروج عدد الگو را کشف کند و آن را روی اعداد دیگر انجام دهد.

 3-ترکیب الگوهای عددی و هندسی را کشف و ادامه دهد.

 

آمار

1-جمع آوری داده‌ها

 

  1-1-با استفاده از روش‌های مناسب تحقیق و سؤال به سمت جمع‌آوری اطلاعات هدایت شود.

      1-1-1-سؤالاتی مطرح کند که جواب آن‌ها بله یا خیر است و داده‌ها را جمع کند.

     1-1-2-صفاتی نظیر رنگ، شکل و اندازه را تعیین کند و داده‌ها را در مورد آن جمع‌آوری کند.

     1-1-3-سؤالاتی که چند جواب دارد را مطرح کند و داده‌ها را جمع کند (مثل بستنی مورد علاقة شما چیست؟)

 

2-مرتب کردن داده‌ها و رسم نمودار

 

  2-1-بتواند داده‌های جمع‌آوری شده را دسته‌بندی کند و بشمارد.

  2-2-بتواند برای شمارش داده‌ها از چوب خط استفاده کند.

  2-3-داده‌ها را در یک جدول گردآوری کند.

  2-4-با استفاده از داده‌ها نمودارهای بلوکی رسم کند.

     2-4-1-نمودار را به صورت افقی و عمودی بکشد.

     2-4-2-از نمایش‌های نمادین (مثل شکل سیب یا خیار) استفاده کند.

نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)

نام :
ایمیل :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد